ორგანიზაციის სახელწოდება:
არაკომერციული შპს. სავარიას ტურიზმი
მისამართი:
კირალუს ქუჩა 1-3., სომბათჰეი, 9700, უნგრეთი
კანონიერი წარმომადგენელი:
გრუნვალდ სტეფანია, აღმასრულებელი დირექტორი
ორგანიზაციის ID:
18-09-110266
ტელ:
+36 20 425 8015
ელ.ფოსტა:

URL:
visitszombathely.com/visegrad
პროექტის კოორდინატორი:
გრუნვალდ სტეფანია
საკონტაქტო პირი:
ნოემი ცაზარი
საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტა: