პარტნიორი No. 2

ორგანიზაციის სახელწოდება:
OOCR Podunajsko-Dunamente ტურიზმის დანიშნულების მენეჯმენტის ორგანიზაცია
მისამართი:
Námestie generála Klapku 1., კომარნო, 945 01, სლოვაკეთი
კანონიერი წარმომადგენელი:
Keszegh Béla, Mgr.
ორგანიზაციის ID No.:
500 92 499
ტელ:
00421 905 469 233
ელ.ფოსტა:

ვებგვერდი:
www.visitdanube.eu